Pogoji uporabe in politika zasebnosti

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali in da razumete pogoje, ki jih je družba Emil Frey Avtocenter d.o.o. določila v tem dokumentu, ter se strinjate, da jih boste spoštovali. Če pogojev ne morete sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta oziroma njegovih informacij ne uporabljajte. Ti pogoji se lahko občasno spremenijo.

Pogoji uporabe

Vsebina in informacije, dostopne na tej spletni strani in ki jih zagotavlja Emil Frey Avtocenter d.o.o., so namenjene izključno za informativne namene. Družba Emil Frey Avtocenter d.o.o. si prizadeva, da gradiva na tej spletni strani vseskozi posodablja, vendar pod nobenim pogojem ni odškodninsko odgovorna vam ali komur koli drugemu zaradi vašega dostopa ali uporabe gradiva na tej spletni strani.

Vse vsebine na tej spletni strani ter vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, so v lasti družbe Emil Frey Avtocenter d.o.o. ali z njo povezanih pravnih oseb in poslovnih partnerjev. Strinjate se, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe Emil Frey Avtocenter d.o.o. ali drugega zakonitega imetnika pravic, ne boste kopirali, reproducirali, ponovno objavljali, prenašali, spreminjali ali distribuirali vsebin, ki jih vsebuje ta spletna stran.

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih družba Emil Frey Avtocenter d.o.o. ne more nadzorovati. Družba Emil Frey Avtocenter d.o.o. ni odgovorna za vsebino teh strani. Vaše obiskovanje drugih spletnih mest, uporaba teh spletnih mest ter uporaba informacij, vsebin, izdelkov ter storitev, ki jih ponujajo druga spletna mesta, potekajo izključno na lastno odgovornost.

Pogoji uporabe se urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

Politika zasebnosti

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo.

1. Podatki o upravljavcu podatkov

Naziv: Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 65497414
Matična številka: 8678863000
Spletni naslov: https://www.emilfrey.si//avtocenter
Naslov e-pošte: info@emilfrey.si
Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@emilfrey.si

Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za vrsto storitve na področju prodajnih ali poprodajnih aktivnosti, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec/skupni upravljavec osebnih podatkov tudi uvoznik (generalni zastopnik za Slovenijo) in proizvajalec posamezne znamke vozila. Med družbo Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o.in uvoznikom (generalni zastopnik za Slovenijo) posamezne znamke vozila je sklenjen pisni dogovor, s katerim je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede ločenega in/ali skupnega upravljanja osebnih podatkov ali pogodbene obdelave osebnih podatkov. S proizvajalci je v določenih primerih (npr. zagotavljanja skupne uporabe sistemov, aplikacij in vsebine) sklenjen poseben sporazum, ki ga po pooblastilu in v imenu proizvajalca izvaja generalno zastopstvo za Slovenijo.

2. Katere vrste podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke zbiramo zlasti, kadar:

Podatke o vas lahko pridobimo tudi prek drugih podjetij v naši skupini ali partnerjev, z vašo privolitvijo, kadar to zahtevajo predpisi.

3. Nameni obdelave in pravne podlage

Emil Frey Avtocenter d.o.o. stremi k minimizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih obveznosti ali zakonitega interesa družbe.

Emil Frey Avtocenter d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke strank prvenstveno za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe posamezne storitve: prodaje vozila, dodatne opreme ali rezervnih delov, servisiranje vozila in druge morebitne poprodajne storitve, izvedbo tehničnega pregleda in registracije vozila, uveljavljanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov, spremljanje zadovoljstva stranke in podobno. Podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja storitev in izdelkov, preverjanja zadovoljstva strank ter organizacije promocijskih dogodkov (predstavitve novih vozil in produktov, nagradne igre …).

Namen obdelave Pravna podlaga
Da vam omogočimo spletno naročanje na čiščenje vozila, hitri servis, vulkanizerske storitve, ki ste jih zahtevali preko spletnega obrazca, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov, za  namen in čas vzpostavitve kontakta ter izvedbe naročene storitve.

 

Vaša vnaprejšnja privolitev za  obdelavo podatkov za namen izvedbe storitve na vašo zahtevo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.

 

Da vas lahko obveščamo o aktualnih novostih in ugodnostih družbe na vaš elektronski naslov na podlagi prijave preko spletnega obrazca »Prijava na e-novice« (elektronske novice), kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov.

 

Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen  pošiljanja elektronskih novic vse do preklica.

 

Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup vozila/dodatne opreme ali nadomestnih delov po postopkih prodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

 

Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup poprodajnih storitev vezanih na popravilo in/ali vzdrževanje vašega vozila po postopkih poprodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

 

Za izvedbo različnih diagnostičnih in drugih pregledov vozil ter tehničnih poročil.

 

Da vam omogočimo izvedbo testne vožnje ali vožnje z nadomestnim vozilom.

 

Za izvedbo registracije ali tehničnega pregleda vozila.

 

Obdelava vašega naročila ali  zahtevka za izvedbo storitve/sklenitev pogodbe poteka na podlagi pogodbe med vami in družbo.
Za izvajanje različnih analiz, pripravo poročil, statistiko prodajnih in poprodajnih storitev ter druge notranje potrebe upravljavca.

 

Za nadzor kakovosti vozil in storitev, za uveljavljanje in reševanje vaših garancijskih ali reklamacijskih zahtevkov ter drugih zahtevkov iz naslova morebitnih napak vozila.

 

Za obveščanje in izvajanje dodatnih storitev – odpoklici vozil in servisni ukrepi, zaradi resne nevarnosti za varnost cestnega prometa, zdravje ali zaščito okolja, ki jo pomenijo ta vozila ali njihovi deli, za zagotavljanje pomoči na cesti ali v primeru kraje, izginotja vozila.

 

Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje karakteristik ali tendenc vozila.

 

Zakoniti interes članov distribucijske mreže (proizvajalec, generalni uvoznik, pooblaščeni serviser, pooblaščeni prodajalec) posameznih znamk vozil.

 

Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb.

 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavce osebnih podatkov.

 

 

 

Za namen izboljšanja kakovosti poprodajnih/prodajih storitev upravljavca in tako izboljšanja zadovoljstva strank preko preverjanja zadovoljstva stranka v prodajnem in poprodajnem procesu (Preverjanje zadovoljstva vključuje kontaktiranje stranke v zvezi z opravljeno storitvijo in obdelava povratnih informacij (rezultatov anket – ocen in komentarjev) z informacijo o nadaljnjem ukrepanju.

 

Na podlagi zakonitega interesa družbe, ki je v spremljanju in izboljšanju kakovosti poprodajnih/prodajnih storitev in tako izboljšanje zadovoljstva strank.

 

Za namen neposrednega trženja – splošno obveščanje

 

 

 

Za namen neposrednega trženja – posredovanje ponudb oblikovanih glede na vaše interese. Za ta namen se lahko uporabijo analitične metode, vključno s profiliranjem, ki omogočajo vrednotenje vaših interesov.

 

 

 

Na podlagi zakonitega interesa le v obsegu, kot to dovoljujejo veljavni zavezujoči predpisi.

 

Vaša vnaprejšnja informirana privolitev, pri čemer vedno velja vaša zadnja podana privolitev.

 

Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev, se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

Za odgovor na vaše morebitne zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Na podlagi zakonskih obveznosti.
Za organizacijo in izvedbo nagradnih iger, dogodkov Na podlagi pogodbe (sprejema pravil).

V zvezi s posamezno storitvijo, ki jo nudi družba oz. v zvezi z posameznim namenom obdelave, je obdelava osebnih podatkov podrobneje opredeljena v pripadajoči izjavi o varstvu osebnih podatkov (kot je npr. pri delovnem nalogu za izvedbo servisnih storitev, prodajni pogodbi za nakup vozila, pogodbi za izvedbo testne vožnje itd.).

3. 1. Obdelava podatkov na podlagi pogodbenega odnosa, zakonskih obveznosti upravljavca ali zakonitega interesa upravljavca

Primarna podlaga za pridobitev in obdelovanje osebnih podatkov je predvsem pogodbeno oziroma obligacijsko razmerje, ki upošteva nacionalno davčno zakonodajo ter predpise s področja varstva potrošnikov, predpise s področja motornih vozil in varnosti prometa, predpise s področja splošne varnosti proizvodov ter poslovnih zahtev proizvajalca vozila.

Če posameznik, ki želi opraviti nakup ali z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Emil Frey Avtocenter d.o.o. ob manjkajočih bistvenih podatkih, možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik ni upravičen do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

Podatki  za izvajanje pogodbenih razmerij ter storitev se lahko posredujejo proizvajalcu vozil, za potrebe nadzora kakovosti vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti. Tako pridobljenih podatkov proizvajalec ne bo uporabljal za druge namene ali za namene neposrednega trženja brez vaše dodatne izrecne privolitve.

Osebne podatke družba obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa, ki ga v zvezi z izvajanjem dejavnosti ima. Med te aktivnosti se lahko uvrščajo vse ali samo nekatere od naštetih: (1) pošiljanje sporočil z vsebino, ki se nanašajo na produkte in storitve družbe, (2) izvedba nujnih servisnih ukrepov, (3) obdelava podatkov s ciljem izboljšanja produktov in storitev, (4) za identifikacijo in preprečitev gospodarske škode ali goljufij, (5) za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja, (6) za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.

Z namenom varovanja ljudi in premoženja družbe upravljavec izvaja videonadzor na območjih družbe. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljeno na vidnem mestu.

Emil Frey Avtocenter d.o.o. ne sprejema odločitev glede posameznikov, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi, oblikuje pa profile, a le na podlagi podane privolitve posameznika.

3. 2. Obdelava podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe in proizvajalcev vozil, ki jih družba zastopa ali prodaja, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja ter anketiranja strank, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga.

Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo Emil Frey Avtocenter d.o.o. takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

Na dogodkih v organizaciji družbe se občasno izvaja slikovno snemanje, kar vključuje fotografiranje udeležencev oziroma video snemanje dogodka. O tem družba predhodno obvesti udeležence in od njih pridobi ločeno privolitev, če je ta v skladu z GDPR ali Zakonom o varstvu osebnih podatkov potrebna. Pri slikovnem snemanju dogodkov si Emil Frey Avtocenter d.o.o. pridržuje pravico, da udeležence slikovno posname tudi brez njihove izrecne privolitve, če gre za slikovno snemanje večjega števila udeležencev, pri katerem posameznika ni mogoče identificirati, in zato ni mogoče trditi, da fotografija predstavlja njegov osebni podatek. Prav tak lahko za namen obveščanja javnosti Emil Frey Avtocenter d.o.o. obdeluje (vključno z objavo) osebna imena, nazive, fotografije in videoposnetke posameznikov, pridobljenih na dogodkih, ki jih v okviru svoje dejavnosti organizira, če posameznik takšne obdelave ni prepovedal.

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo, oz. zanjo naproti družbi Emil Frey Avtocenter d.o.o. ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve v družbi oz. datum vnosa privolitve v IT-sistem družbe. Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev (npr. pusti okence prazno), se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

4. Spletne strani, elektronska pošta in spletna družbena omrežja

Spletne strani družbe Emil Frey Avtocenter d.o.o. so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posamezniki lahko na družbo Emil Frey Avtocenter d.o.o. oz. na elektronske naslove, objavljene na  spletnih straneh družbe, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Ob obisku spletnih strani, ki jih upravlja Emil Frey Avtocenter d.o.o., se na spletnem strežniku namestijo piškotki, v skladu z vašo privolitvijo.  V Obvestilu o piškotkih na spletni strani je potrebneje predstavljeno kateri piškotki se uporabljajo, kdaj se namestijo in kako se jih upravlja.

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen uvoznikom in proizvajalcem posameznih vozil,  kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali pogodbe ali zahteve ali če za posredovanje obstaja druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v točki 3.

Sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci storitev ter izvajalci storitev znotraj skupine Emil Frey in skupine proizvajalcev posameznik znamk za zagotavljanje IT sistemov, računovodskih storitev, intervencijskih storitev in mobilnosti, komunikacije z vami (kot npr. klicni centri, agencije za organizacijo dogodkov), izvajanje študij, logistike in drugih aktivnosti prodaje in poprodaje (npr. vleka okvarjenih vozil, nadgradnja vozil, itd), nudenje marketinških storitev. Ti ponudniki storitev ne smejo obdelovati podatkov za lastne namene in so z njimi sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnosti ter spoštovanju in varovanju osebnih podatkov.

Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.

6. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve.

Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Če se podatki hranijo na podlagi podane izrecne privolitve, se bodo hranili do preklica privolitve. Ko posameznik privolitev prekliče, upravljavec njegovih podatkov za ta namen ne uporablja več. Upravljavec pa dokazilo o posameznikovi privolitvi hrani še toliko časa, kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti ali obrambo njegovih zahtevkov.

7. Pravice strank

Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

Prav tako lahko stranka kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavec preneha z obdelavo, razen če dokaže svoje zakonite interese za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke.

Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana, podate ustno na zapisnik v poslovnih enotah družbe, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na kontaktni naslov za varstvo osebnih podatkov na naslov: dpo@emilfrey.si

Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za pogodbo, ki ste jo sklenili, ali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na skupnega upravljavca osebnih podatkov, kot je npr. uvoznik vozil posamezne znamke.

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).

Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

8. Končne določbe

Emil Frey Avtocenter d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe in na spletnih straneh https://www.emilfrey.si//avtocenter.

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Ljubljana, 12. 4. 2023

Emil Frey Avtocenter, d.o.o.