Izjava o varstvu osebnih podatkov

Podatki upravljavca

Za varstvo osebnih podatkov strank pridobljenih v zvezi s sklenitvijo (prodajne) pogodbe in izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ali drugim naročilom za izvedbo nakupa blaga / naročila storitev ter v zvezi z izvajanjem ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe je odgovoren Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka: 8678863000, Kontaktni podatek pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dpo@emilfrey.si (v nadaljevanju upravljavec).

Nameni obdelave in pravna podlaga

Podatki za namen sklenitve ter izvajanja pravic in obveznosti iz naslova pogodbe

Obdelava osebnih podatkov za namen sklenitve ter izvajanja pravic in obveznosti iz naslova (prodajne) pogodbe, za namen izvedbe vašega naročila iz naslova nakupa blaga / naročila storitev ali za namen izvajanja ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve pogodbe, je utemeljena na podlagi 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR) in na podlagi ostalih zavezujočih predpisov.

Stranka ob zaprosilu za izdelavo ponudbe ali ob naročilu za nakup blaga / izvedbo storitve upravljavcu posreduje podatke zahtevane oz. navedene na posameznem obrazcu ali pogodbi (kot so: ime, priimek, firma, naslov in kontaktni podatki – telefonska številka, elektronski naslov; podatki o vozilu). Ti podatki so potrebni za pripravo, obdelavo in dostavo ponudbe ali za sklenitev pogodbe za nakup blaga oz. izvedbo storitev, nadalje (če je ponudba sprejeta) pa se obdelujejo za izvedbo pogodbe in s tem namenom povezane komunikacije s stranko.

Če stranka, ki želi pridobiti ponudbo, opraviti nakup ali skleniti poslovno razmerje, ne bo posredovala vseh podatkov, ki so zahtevani za izvedbo posameznega naročila oz. se ne bo strinjala z obdelavo podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje poslovnega razmerja, ima upravljavec ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da naročilo zavrne, ne sklene poslovnega razmerja. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, upravljavec ni odškodninsko odgovoren.

Upravljavec ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da stranka izkaže svojo identiteto in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja; v primeru, ko je stranka pravna oseba, pa tudi upravičenost za sklepanje poslovnega razmerja v imenu te pravne osebe. Komunikacija skladno s splošnimi pogoji in celovita izvedba naročila je mogoča le pod pogojem, da je stranka na naročilu ali pogodbi posredoval točne osebne podatke, ki se nanašajo nanjo.

Upravljavec osebne podatke obdeluje na podlagi točke b) 1. odstavka 6. člena GDPR, v obsegu, kolikor je obdelava potrebna za izvajanje ukrepov na prošnjo stranke za namen sklenitve in za izvajanje (prodajne) pogodbe ali naročila, morebitnega drugega poslovnega razmerja ter s tem povezano komunikacijo s stranko. Hkrati bo podatke lahko obdeloval za namen spremljanja splošne varnosti in izboljšav proizvodov z ozirom na zaščito javnega zdravja in okolja; za namen oblikovanja pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi; vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; kar vse predstavlja njegove zakonite interese (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR). Podatke bo obdeloval tudi zaradi zaščite življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb (točka d) 1. odstavka 6. člena GDPR) in zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti, npr. v zvezi z ukrepi za zagotavljanje varnosti proizvodov (točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR).

 

Merjenje zadovoljstva (anketa)

Z namenom preverjanja zadovoljstva stranke, izboljšanja in prilagoditve prodajnega procesa, vas bo lahko na podlagi svojega zakonitega interesa (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR) kontaktiral upravljavec. Preverjanje zadovoljstva vključuje kontaktiranje stranke v zvezi z opravljeno storitvijo in obdelava povratnih informacij (rezultatov anket – ocen in komentarjev) z informacijo o nadaljnjem ukrepanju. Stranka ni dolžan dati svojih osebnih podatkov ali odgovarjati na vprašanja glede svoje uporabniške izkušnje.

 

Neposredno trženje

Upravljavec bo lahko zbrane osebne podatke obdeloval za namen neposrednega trženja na podlagi svojega zakonitega interesa (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR) le v obsegu, kot mu to dovoljujejo veljavni zavezujoči predpisi. Stranka ima možnost, da brezplačno in enostavno zavrne uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če stranka ni zavrnila takšne uporabe že na začetku.

Upravljavec bo osebne podatke lahko zbiral in obdeloval tudi na podlagi informirane osebne privolitve stranke za neposredno trženje (točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR). Privolitev upravljavcu omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, o posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, o novostih in ugodnostih; za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi upravljavca, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga. Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo upravljavec takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja in zanjo ne predstavlja oteževalnih okoliščin. Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve oz. datum vnosa privolitve v IT sistem upravljavca.

 

Pravice strank v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Stranka ima pravico, da od upravljavca zahteva:

Prav tako lahko stranka kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavec preneha z obdelavo, razen če dokaže svoje zakonite interese za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke.

Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Način uveljavljanja pravic

Stranka ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanjo in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).

Vsaka stranka, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

 

Uporabniki osebnih podatkov

Do osebnih podatkov stranke bodo dostopale le osebe, zaposlene pri upravljavcu, pri čemer je dostop omejen na delovna mesta in na obseg, ki je nujno potreben za dosego ustreznega namena obdelave. Upravljavec osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen:

V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu ali drugemu uporabniku, bo upravljavec posredoval podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Upravljavec bo podatke iz naročila/pogodbe hranil 10 let od dne (zadnjega) nakupa / izvedbe storitve, razen če bo nadaljnja hramba potrebna za dosego namena spremljanja varnosti proizvodov ali zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Če se podatki hranijo na podlagi podane izrecne privolitve, se bodo hranili do preklica privolitve. Ko posameznik privolitev prekliče, upravljavec njegovih podatkov za ta namen ne uporablja več. Upravljavec pa dokazilo o posameznikovi privolitvi hrani še toliko časa, kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti ali obrambo njegovih zahtevkov.