Izjava o varstvu osebnih podatkov

Podatki upravljavca

Za varstvo osebnih podatkov strank pridobljenih v zvezi z izvedbo tehničnih pregledov in upravne storitve registracije vozil na prošnjo stranke, ki predstavljajo opravljanje nalog v javnem interesu je odgovorna družba Emil Frey Avtocenter d.o.o., Baragova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična št.: 8678863000, davčna številka SI65497414. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: dpo@emilfrey.si.

Dejavnost glede na SKD:

 

Namen in pravna podlaga obdelave

Upravljavec osebne podatke strank obdeluje za namen izvajanja javnih nalog –  tehnični pregledi in upravne storitve registracije ter kontrola tahografov, ki jih določa zakonodaja. Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov je zakonska ali pogodbeno obveznost upravljavca, utemeljena na podlagi (točke c in e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR).

Upravljavec lahko zbrane osebne podatke obdeluje za namen neposrednega trženja na podlagi svojega zakonitega interesa (točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR le v obsegu, kot mu  to dovoljujejo veljavni zavezujoči predpisi.

Upravljavec bo osebne podatke lahko zbiral in obdeloval tudi za druge določene namene, kot npr. neposredno trženje, na podlagi izrecne privolitve stranke, (točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR. Privolitev za neposredno trženje upravljavcu omogoča uporabo podatkov za  celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, o posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, o novostih in ugodnostih; za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva. Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo upravljavec takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja. Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in se lahko kadarkoli prekliče.

Kategorije posameznikov in vrste osebnih podatkov

Kategorije posameznikov, katerih podatki se evidentirajo v zbirkah so:

Upravljavec običajno pridobi vaše osebne podatke na podlagi vaše osebne vloge za pridobitev različnih dovoljenj in na podlagi video-nadzornega sistema, preizkuševalnih stez za tehnične preglede vozil.

Upravljavec obdeluje osebne kontaktne podatke o strankah ter podatke o vozilih za katera se izvedejo tehnični pregledi in registracija ali postopki ugotavljanja skladnosti. Hkrati zbira in obdeluje tudi podatke s slikovnimi posnetki izvajanja tehničnega pregleda vozila za postopek nadzora pooblaščenih oseb s strani pristojnih javnih organov nad pravilnim izvajanjem tehničnih pregledov vozil s ciljem zagotavljanja varnosti cestnega prometa.

Uporabniki osebnih podatkov

Do osebnih podatkov strank bodo dostopale osebe, zaposlene pri upravljavcu, pri čemer je dostop omejen na delovna mesta in na obseg, kolikor je nujno potreben za dosego ustreznega namena obdelave.

Upravljavec osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen:

V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov bo upravljavec posredoval podatke le uporabnikom, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

Hramba osebnih podatkov

Upravljavec hrani osebne podatke za obdobje, ki ga določajo veljavni predpisi.

Če rok hrambe ni posebej določen z veljavni predpisi, bo upravljavec osebne podatke iz naročila hranil 10 let od dne (zadnje) izvedbe storitve, razen če bo nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Pravice strank

Vsaka stranka ima pravico, da od upravljavcev zahteva:

Prav tako lahko stranka kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavcev. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavca prenehata z obdelavo, razen če dokažeta svoje legitimne interese za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke.

Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko stranka uveljavlja pri upravljavcu na kateregakoli od sledečih načinov:

Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta, SMS/MMS).

Vsaka stranka, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njo v nasprotju z veljavnimi predpisi.